นางสาวอุษา วีระสัย

นางสาวอุษา  วีระสัย
Usa  Weerasai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
usa@esdc.go.th
081-701-5389
ภาระหน้าที่ : งานวัดและประเมินผล  สาระคณิตศาสตร์  STEM Education 


อุษา วีระสัย


Comments