นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกรนางสาวเพ็ญพรรณ  กรึงไกร

Penpun  Krungkrai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
penpun@esdc.go.th
081-364-3369
ภาระหน้าที่ : งานประกัน  สาระภาษาอังกฤษ  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เพ็ญพรรณ กรึงไกร


Comments