ทำเนียบบุคลากร


 
  

นายกนก  คล้ายมุข
Kanok  Klaymuk
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
kanok@esdc.go.th
081-853-5262
ภาระหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มฯ,  สาระศิลปศึกษา,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, PLC,
                     งานศิลปหัตกรรมนักเรียน, มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย, ไหว้ครูดนตรี  
                     นาฏศิลป์ไทย, 
 

นางพินิจ  แสงอรุณ
Pinit  Sangaroon

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pinits@esdc.go.th
081-806-5701
ภาระหน้าที่ : งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ ,  สาระวิทยาศาสตร์, งานเทคโนโลยี  โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV  DLIT,  PISA, STEM, โรงเรียนประชารัฐ, SQIP, โครงการห้องสมุด
 

นางสมใจ  นรินทร์นอก
Somjai Narinnork
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
somjai@esdc.go.th
099-186-5559
ภาระหน้าที่ : งานหลักสูตร, สาระการงานอาชีพ,  โครงการเศษฐกิจพอเพียง
                     โครงการพระราชดำริ,   
 

นางสาวอุษา  วีระสัย
Usa  Weerasai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
usa@esdc.go.th
081-701-5389
ภาระหน้าที่ : งานวัดและประเมินผล,  สาระคณิตศาสตร์, School MIS, O-NET, NT,   นางชนิดา  ยินดีเขต
Chanida  Yindeekhet
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
chanida@esdc.go.th
085-148-1593
ภาระหน้าที่ : งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ  สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนะรรม,
                      การศึกษาพิเศษ,การคิด วิเคราะห์, โครงการด้านสังคม, 
 


นางสาวเพ็ญพรรณ  กรึงไกร
Penpun  Krungkrai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
penpun@esdc.go.th
081-364-3369
ภาระหน้าที่ : งานประกัน,  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน       
                     การศึกษาอำเภอ,โรงเรียนขนาดเล็ก,การศึกษาภาคบังคับ และขยายโอกาส,
                     การวิจัย, Home School, 
  นางศิริพร  พงษ์แตง
 Siriporn  Pongtang
 ศึกษานิเทศก์
 k.ingooy9@gmail.com
 08-9215-5798

  ภาระหน้าที่ :  งานนิเทศ  สาระภาษาต่างประเทศ,การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
 นางศิริรัตน์   ปรีชา
 Sirirath  Preecha
 ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
 siri_rat15@hotmail.com
 08-9240-0347
  ภาระหน้าที่ : กตปน., สาระภาษาไทย, ทักษะภาษาไทย, การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, 
                   รักการอ่าน


 นางขนิฏฐา  ทองเพ็ชร
 Kanitta  Thongped
 ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ
 krunokmilk@gmail.com
 09-8251-4047
  ภาระหน้าที่ : งานหลักสูตร, ปฐมวัย, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, ค่านิยม 12 ประการ

    
    นายวัชระ  ทองนิล
     Wadchara  Thongnil
     ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
     loogkok301030@gmail.com
     08-0936-5676
    ภาระหน้าที่ :  งานประกัน, สาระสุขศึกษา พลศึกษา, โรงเรียนสุจริต, 
                       โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนวิถีพุทธ, Website กลุ่มฯ,
                        การจัดการความรู้ั,

 นางสาวกุหลาบ  สุพัฒฑา
  Kularb  Supatta
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  tuktu-52@hotmail.com
   08-1948-8533
  ภาระหน้าที่ : งานธุรการและสารบรรณ


    
          


            นางสาวจุฑามาศ  ตรีศัพท์
                  Jatamass    Treesub
                  เจ้าหน้าที่ธุรการ
                  alfawinks@hotmail.com
                  09-4324-3344
               ภาระหน้าที่ : งานธุรการและสารบรรณ