ทำเนียบบุคลากร

  

นายกนก  คล้ายมุข
Kanok  Klaymuk
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
kanok@esdc.go.th
081-853-5262
ภาระหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มฯ  สาระศิลปศึกษา
                     งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
 

นางพินิจ  แสงอรุณ
Pinit  Sangaroon
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pinits@esdc.go.th
081-806-5701
ภาระหน้าที่ : งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ , งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด, สาระวิทยาศาสตร์, งานเทคโนโลยี  โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV  DLIT  PISA โรงเรียนประชารัฐ
 

นางสมใจ  นรินทร์นอก
Somjai Narinnork
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
somjai@esdc.go.th
099-186-5559
ภาระหน้าที่ : งานหลักสูตร  ปฐมวัย สาระการงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดีประจำตำบล  
 

นางสาวอุษา  วีระสัย
Usa  Weerasai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
usa@esdc.go.th
081-701-5389
ภาระหน้าที่ : งานวัดและประเมินผล  สาระคณิตศาสตร์  STEM Education  นางชนิดา  ยินดีเขต
Chanida  Yindeekhet
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
chanida@esdc.go.th
085-148-1593
ภาระหน้าที่ : งานนิเทศ  สาระภาษาไทย  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  โรงเรียนวิถีพุทธ  BBL  
 

นางสาวเพ็ญพรรณ  กรึงไกร
Penpun  Krungkrai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
penpun@esdc.go.th
081-364-3369
ภาระหน้าที่ : งานประกัน  สาระภาษาอังกฤษ  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 

นางสาวอรัญญา  ธาราวร
Arunya  Taraworn
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
arunya@esdc.go.th
085-166-7730
ภาระหน้าที่ : งานเลขา  สาระสังคมศึกษา  เศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียน  การศึกษาพิเศษ