ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย ASEAN Learning School

โพสต์23 ส.ค. 2559 04:08โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบอาเซียน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2 จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย ASEAN Learning School เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหงสประภาษประสิทธิ์ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน ผู้เข้าประชุมมี 21 โรงเรียน จำนวน 120 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
Comments