การประชุมพัฒนาโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

โพสต์23 ส.ค. 2559 04:10โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) อำเภอบางบาล โดยนายสมนึก อ่ำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงหวาน ประธานกลุ่มโรงเรียนบูรพา เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจโครงการโรงเรียนสุจริตแก่โรงเรียนเครือข่าย และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาเป็น ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ได้มีความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน รวมทั้งให้โรงเรียนเครือข่ายได้เตรียมตัวรับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้แทนผู้ปกครองที่คัดเลือกมาเป็น ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชนของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 จำนวน 33 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวมเป็น 132 คน การจัดงานโรงเรียนวัดม่วงหวาน ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การประชุมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสุจริต ณ ห้องสมุดโรงเรียน และการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ณ โดมของโรงเรียน
Comments