การคัดเลือก Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์2 ก.ค. 2559 19:24โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเสนา โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (
Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเสนา และนายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา ให้การต้อนรับ ในงานมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และวิทยาลัยการอาชีพเสนา  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนดีประจำตำบลได้มีโอกาสแสดงผลงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และเป็นการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาชีพจนเกิดกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงานอาชีพที่พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน และสามารถเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่น ๆ นำไปปฏิบัติได้  การประกวดมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการเข้าประกวด จำนวน 85 โรงเรียน นักเรียนนำเสนอผลงานโรงเรียนละ 2 คน ครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ 1 คน รวม 255 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากวิทยาลัยการอาชีพเสนา จำนวน 15 คน พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานดังกล่าว
Comments