กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสี่

โพสต์28 ส.ค. 2559 00:07โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2559 00:09 ]

การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสี่ ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วันอาทิตย์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ประธานในพิธีเปิด  นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒  นายดิเรก โรจน์ปาน  รอง ผอ.สพป. และนายกนก คล้ายมุข  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  วิทยากร

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย

โพสต์23 ส.ค. 2559 04:15โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2559 04:16 ]

นายดิเรก โรจน์ปาน ประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย การส่งเสริมทักษะภาษา ตามแนวทางการสอน ภาษาแบบธรรมชาติ เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยทีมงานผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)  

การประชุมพัฒนาโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

โพสต์23 ส.ค. 2559 04:10โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) อำเภอบางบาล โดยนายสมนึก อ่ำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงหวาน ประธานกลุ่มโรงเรียนบูรพา เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจโครงการโรงเรียนสุจริตแก่โรงเรียนเครือข่าย และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาเป็น ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ได้มีความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน รวมทั้งให้โรงเรียนเครือข่ายได้เตรียมตัวรับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้แทนผู้ปกครองที่คัดเลือกมาเป็น ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชนของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 จำนวน 33 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวมเป็น 132 คน การจัดงานโรงเรียนวัดม่วงหวาน ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การประชุมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสุจริต ณ ห้องสมุดโรงเรียน และการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ณ โดมของโรงเรียน

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย ASEAN Learning School

โพสต์23 ส.ค. 2559 04:08โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบอาเซียน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2 จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย ASEAN Learning School เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหงสประภาษประสิทธิ์ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน ผู้เข้าประชุมมี 21 โรงเรียน จำนวน 120 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

โครงการ Sawasdee Thailand Project สอนภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์

โพสต์23 ส.ค. 2559 04:05โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2 มอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครจากต่างประเทศ ตามโครงการ Sawasdee Thailand Project สอนภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์ ของชมรมไอเซคประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 17 คน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา โรงเรียนเอกอโยธยา โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) โรงเรียนวัดสนามไชย และโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้มอบ

การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

โพสต์31 ก.ค. 2559 19:39โดยพินิจ แสงอรุณ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมจัดระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2559 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าอบรม จำนวน 130 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์31 ก.ค. 2559 19:32โดยพินิจ แสงอรุณ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประชารัฐ สำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน     66 โรง  จำนวน  ๗๗ คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายภานุวัฒน์ ศิริเสนา ครูโรงเรียนวัดบางซ้ายใน นายประเวช สว่างแสง ครูโรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง นายธนะชัย อยู่มั่น ครูโรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสต์23 ก.ค. 2559 23:22โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยจะจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

การคัดเลือก Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์2 ก.ค. 2559 19:24โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเสนา โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (
Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเสนา และนายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา ให้การต้อนรับ ในงานมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และวิทยาลัยการอาชีพเสนา  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนดีประจำตำบลได้มีโอกาสแสดงผลงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และเป็นการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาชีพจนเกิดกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงานอาชีพที่พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน และสามารถเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่น ๆ นำไปปฏิบัติได้  การประกวดมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการเข้าประกวด จำนวน 85 โรงเรียน นักเรียนนำเสนอผลงานโรงเรียนละ 2 คน ครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ 1 คน รวม 255 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากวิทยาลัยการอาชีพเสนา จำนวน 15 คน พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานดังกล่าว

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:20โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:22 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
 2 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน การประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำบุญมุทิตาจิตแก่ผู้มีวันเกิดในเดือนมิถุนายน ได้แก่ คุณรุจิเรจ พุ่มวันเพ็ญ คุณทิพวรรณ กุฎีพันธ์ พ.อ.อ.สายชล สงวนทรัพย์ คุณวัชรีย์ ยิ้มยวล คุณจุฑามาศ ตรีศัพท์ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการรับประทานอาหารร่วมกัน

1-10 of 11