หนังสือราชการ

ไม่มีชื่อ

โพสต์23 ก.ค. 2559 23:16โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2559 23:21 ]


การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์14 ก.ค. 2559 03:18โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 05:33 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน (
SMSS) เพื่อจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง  ในวันอาทิตย์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ประชุมหลังการปฏิบัติงาน (AAR) การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

โพสต์7 ก.ค. 2559 05:10โดยพินิจ แสงอรุณ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จะจัดประชุมหลังการปฏิบัติงาน (AAR) การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  
ตามกรอบ ( H) ได้แก่ HEAD  HEART  HAND  HEALTH  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการปฏิบัติงาน  ในวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลและการจัดทำ วีดีทัศน์ นำเสนองานอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
วันที่ 4  กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 - 16.30 น 

1-4 of 4